viudo_fbQuan mor un dels cònjuges, el cònjuge que viu es preguntarà si algun dret com vidu i, si és així, quins són els seus drets. El cònjuge vidu sí que té drets derivats d’haver estat marit o dona d’una persona que ha mort.

1. Dret al parament domèstic:

El Codi Civil disposa que el vidu dret a l’aixovar (roba, mobiliari i estris) de l’habitatge habitual comuna de tots dos cònjuges. Tot això, amb independència del règim econòmic matrimonial aplicable al seu matrimoni.

2. Sobre la successió:

La millora significa que els pares han disposat a favor d’algun dels seus fills o descendents d’una de les dues terceres parts de la legítima.

L’article 834-840 del Codi Civil regula els drets del cònjuge vidu. L’article 834 de la legislació esmentada estipula que el cònjuge vidu (sempre que no es trobi separat del causant)tindrà dret a l’usdefruit del terç destinat a millora, si en l’herència també concorren els fills o descendents. D’altra banda, l’article 835 del Codi Civil estableix que el cònjuge supervivent tindrà el dret esmentat a l’article 834 quan hagi existit reconciliació, encara que es troben separat ambdós cònjuges legalment o de fet.

En el cas que no hi hagi descendents, sinó ascendents, del cònjuge vidu tindrà dret a l’usdefruit corresponent a la meitat de l’herència. Si tampoc hi ha ascendents, el vidu tindrà dret a l’usdefruit dels dos terços de l’herència.

Així mateix, l’article 839 del Codi Civil disposa que els hereus poden satisfer al cònjuge la seva part d’usdefruit, mitjançant l’assignació d’una renda vitalícia, d’uns productes determinats, o d’uns diners en efectiu. Fins que l’anterior no es produeixi, els béns de l’herència estaran subjectes al pagament de la part d’usdefruit corresponent al vidu.

Finalment, també s’estableix a l’article 840 del Codi Civil que el cònjuge podrà sol·licitar que el seu dret d’usdefruit es satisfaci mitjançant uns diners en efectiu o mitjançant l’assignació d’un lot de béns hereditaris quan en l’herència concorrin també fills que siguin únicament del causant.

3. Pensió de Viduïtat:

El cònjuge vidu també dret a una pensió de viduïtat, sempre que el cònjuge mort reuneixi una sèrie de requisits de cotització:

Si la mort és per malaltia comuna: S’exigeix una cotització de 500 dies dins d’un període ininterromput de 5 anys, que han de ser immediatament anteriors a la defunció, o des de la data en què va cessar la cotització.

Si la mort és per accident, encara que no tingui la consideració de laboral, o per malaltia professional: No s’exigeix un període de cotització mínim.