protección-de-datos-en-el-trabajo.fb_-625x387El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Reglament de Protecció de Dades), en el seu article 2.2., disposa que no serà d’aplicació en els fitxers de dades personals de persones físiques que prestin els seus serveis a l’empresa (els treballadors). Aquestes dades personals hauran de consistir només en el nom i cognoms, les seves funcions dins de l’empresa, la seva adreça postal, el seu correu electrònic, el seu telèfon i el número de fax.

No obstant això, encara que es trobin exclosos de l’àmbit d’aplicació del Reglament de Protecció de Dades, s’ha d’aplicar igualment la normativa de protecció de dades personals als fitxers de personal, en tant que s’ha de complir amb el deure d’informació sobre el tractament de les dades personals, encara que sigui per a la recollida de dades d’un tractament que no necessiti tenir el consentiment de l’afectat.

Es distingeixen diverses fases:

1.- Selecció de personal: Les empreses han de tenir uns impresos tipus per lliurar el currículum, ja que així es podrà informar correctament al candidat del tractament de les seves dades i establir mesures de seguretat adequades. Així mateix, en el cas que es publiqui algun anunci sol·licitant personal s’haurà de complir amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que estableix el dret dels interessats de ser informats del fitxer o del tractament de les seves dades personals, del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que se li facin, de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les conseqüències d’obtenir les dades personals o de negar-se a proporcionar, i de la identitat i adreça del responsable del tractament.

2.- Contractació: En el contracte de treball s’ha d’informar el treballador del tractament que es va a realitzar de les seves dades personals. En el cas que l’empresa realitzi nous tractaments de les seves dades personals, s’ha d’informar igualment al treballador.

3.- Durant la prestació del treball: L’empresa ha d’informar el treballador de tots els supòsits en què es facin canvis en el tractament de les seves dades personals, i quan s’hagin noves finalitats o nous tractaments de les seves dades personals.

A més, cal tenir en compte el que passa quan s’externalitza a una altra empresa la gestió de les nòmines dels treballadors. En aquest cas, l’empresa a la qual s’ha externalitzat aquest treball té la consideració d’encarregat de tractament, subjecte a l’article 12 de la Llei de Protecció de Dades relatiu a l’accés a les dades per compte de tercers: s’exigeix ​​que la relació estigui regulat en un contracte per escrit, que establirà de forma expressa que l’encarregat del tractament només tractarà les dades personals segons les instruccions del responsable del tractament.