peaton_fbPotser no ho sabies, però el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària estableix també les obligacions i les multes als vianants. No només els conductors de vehicles a motor poden ser sancionats en virtut de la referida Llei sobre el Tràfic, sinó que també els vianants poden cometre infraccions sancionables per l’aplicació de l’esmentada llei. A més, els vianants han de complir amb una sèrie d’obligacions per evitar posar en perill la seva seguretat.

L’article 45 de la Llei sobre Trànsit regula la prohibició de portar obertes les portes del vehicle, i tampoc es permet les abans de la seva immobilització, ni obrir-les ni baixar sense comprovar que no implica perill per a altres usuaris.

L’article 49 de la Llei sobre Trànsit disposa que els vianants tenen la obligación de transitar per la zona de vianants (no per la carretera o la via), excepte en el cas que la zona de vianants sigui impracticable (és a dir, quan la zona de vianants no està en condicions de ser transitada).

Quan la zona de vianants sigui impracticable, els vianants podran transitar pel voral o per la calçada. Així mateix, l’article 49.2 de la llei estableix que, com a norma general, la circulació dels vianants es realitzarà per l’esquerra. A més, es prohibeix als vianants circular per autopistes. Tot això, dirigit a evitar posar en risc la seguretat dels vianants, ja que poden tenir un accident amb un vehicle a motor si transiten per les vies i, en el cas que ho facin, han de transitar per l’esquerra.

També, i en aplicació de l’article 51 de la Llei sobre Trànsit, els usuaris de les vies (que inclouen els vianants) que es vegin involucrats en un accident de trànsit, o siguin testimonis del mateix, tenen l’obligació d’auxiliar o de sol·licitar auxili a les víctimes i de col·laborar per evitar danys més greus, així com restablir la seguretat en la circulació i ajudar a aclarir els fets.

Les conductes que són qualificades com a infraccions greus i que poden cometre els vianants són les següents:

1. Llençar a la via objectes que puguin ocasionar incendis o accidents, o bé que obstaculitzin la circulació.

2. Realitzar obres a la via sense haver-ho comunicat prèviament a l’autoritat.

Les conductes greus que poden ser realitzades pels vianants són les següents:

1. Realitzar obres a la via sense l’autorització que correspongui.

2. Retirar, amagar, alterar o deteriorar la senyalització que està instal·lada a la via.

3. Ocasionar danys a la infraestructura de la via.