protección-de-datos-en-el-trabajo.fb_-625x387El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Reglament de Protecció de Dades), en el seu article 2.2., disposa que no serà d’aplicació en els fitxers de dades personals de persones físiques que prestin els seus serveis a l’empresa (els treballadors).